او کسی بود که از غرق شدن می ترسید

عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت

....
پاسخ
و اویی که خداست...
_ارسلان_
_ارسلان_

_ارسلان_

متولد 24 آذر

تاریخ 24 اسفند 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

و اویی که خداست...